Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การตอนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางพัฒนา พันธุฟัก) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการตรวจราชการติดตามความก้าวหน้า รอบที่ 2

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การตอนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางพัฒนา พันธุฟัก) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการตรวจราชการติดตามความก้าวหน้า รอบที่ 2 ทั้งหมด

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางพัฒนา พันธุฟัก) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ) และคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (Progress Review) และปฏิบัติภารกิจดังนี้
– เวลา 08.00 – 09.30 น. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวิชวุทย์ จินโต) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อปรึกษาหารือ ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
– เวลา 09.30 – 12.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร เพื่อตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (Progress Review) ณ ห้องประชุมเกาะสมุย อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– เวลา 13.00 – 15.00 น. ประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนการตรวจราชการ สำนักงานปลัด กระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 
– เวลา 15.30 – 16.30 น. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมรับฟังปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19 กับผู้บริหารและพนักงาน โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี หนึ่งในสถานประกอบการต้นแบบโครงการ To Be Number One พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ของโรงแรมฯ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP