Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมร่างแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ปี 2565

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมร่างแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ปี 2565 ทั้งหมด

         วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นางสาวรัชฎาภรณ์ บริบูรณ์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมร่างแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ปี 2565 ศจพ.อ.เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน ชั้น 2

TOP