Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายนิยม สองแก้ว) และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายนิยม สองแก้ว) และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการ ทั้งหมด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางนายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายนิยม สองแก้ว) และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 (Progress Review) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

TOP