Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ทั้งหมด

              วันที่ 1 เมษายน 2564 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายนิธิศ ติแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2564 และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังชิ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานฯการประชุมฯดังกล่าว

TOP