Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จัดรายการวิทยุกระทรวงแรงงานพบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จัดรายการวิทยุกระทรวงแรงงานพบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ทั้งหมด

             วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 12.05 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน จัดรายการวิทยุ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.05 – 12.30 น. ทางสถานีวิทยุ วศป. (ศูนย์การทหารปืนใหญ่) คลื่นความถี่ระบบ AM 612 KHz และระบบ AM 711 เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน พร้อมนี้ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

TOP