Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ทั้งหมด

         วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 นางสาวบุษยมาศ กองม่วง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นำนางสุทัด เฟื่องประกอบ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลบ้านด่าน (อสร.) ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่

TOP