Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกันทำความสะอาด ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกันทำความสะอาด ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ทั้งหมด

        วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ศูนย์บริการร่วมฯ และบัณฑิตแรงงาน ร่วมกันทำความสะอาดและกำจัดจุดสัมผัส จุดเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการด้านแรงงาน ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดยะลา มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและขยายเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้กำหนดจุดคัดกรองเข้าอาคารและยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

TOP