Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด

       วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.ในโอกาสที่ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดเลย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แรงงานจังหวัดชัยภูมิ นั้น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร โดยให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เวลา 13.30 น.นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบหมายงานในหน้าที่ และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3

TOP