Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ทั้งหมด

                   วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน นางสาวเกวลิน นาต๊ะ และนางสาวกชกร พลูติญา นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยตัวแทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด ​ดำเนินสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ชาวเมียนมา ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวน 4 คน (เป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 1 รวมทั้งหมด 4 คน) ณ สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยทีมสหวิชาชีพ มีความเห็นว่า กลุ่มคนดังกล่าวเดินทางออกมาจากศูนย์อพยพแม่ล่ะ​ ประสงค์จะไปทำงานในภาคเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด​ และต้องการที่จะเข้าไปหางานทำที่เมืองชั้นใน โดยไม่ถูกใช้กำลังบังคับ ข่มขู่ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้งไม่ถูกยืดเอกสารสำคัญส่วนตัว ไม่ถูกทำร้ายหรือทำให้กลัวว่าจะถูกทำร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน จึงไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ อำเภอแม่ระมาดในช่องทางที่ผิดกฎหมาย โดยไม่ถูกใช้กำลังบังคับ ข่มขู่ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้งไม่ถูกยึดเอกสารสำคัญส่วนตัว ไม่ถูกทำร้ายหรือทำให้กลัวว่าจะถูกทำร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน จึงไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

TOP