Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ทั้งหมด

                       วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ชาวเมียนมา จำนวน 2 ชุด ซึ่งชุดแรกถูกจับกุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 คน ( หญิง 1 คน) และ ชุดที่ 2 ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จำนวน 2 คน (ชาย 2 คน) ณ สถานีตำรวจภูธรพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยทีมสหวิชาชีพมีความเห็นว่า กลุ่มคนดังกล่าวประสงค์จะไปทำงานที่เมืองชั้นใน อาทิ กรุงเทพฯ จึงติดต่อประสานหาผู้นำพาเดินทางออกจากอำเภอแม่สอด เพื่อประสงค์ที่จะไปทำงานกับเพื่อนโดยสมัครใจ
-ชุดแรกมีการว่าจ้างรถแท็กซี่เพื่อเดินทางและมีการจ่ายค่านำพาไปแล้วส่วนหนึ่ง
-ชุดที่ 2 นั่งซ้อนรถมอเตอร์ โดยการจัดหาจากผู้นำพา ลัดเลาะเข้าป่าถนนดินดำหลีกเลี่ยงถนนสายหลัก จนมาเจอชุดจับกุมเขตด่านแม่ละเมา มีการจ่ายค่านำพาเรียบร้อยแล้ว
จากการสอบถามบุคคลดังกล่าวไม่ถูกใช้กำลังบังคับ ข่มขู่ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้งไม่ถูกยึดเอกสารสำคัญส่วนตัว ไม่ถูกทำร้ายหรือทำให้กลัวว่าจะถูกทำร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน จึงไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

TOP