Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนร่วมตรวจสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนร่วมตรวจสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทั้งหมด

                    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมาย นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมกับคณะทำงานดำเนินการ บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทำงานในสถานประกอบการหรือโรงงาน หรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผลการตรวจ พบแรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว และให้คำแนะนำแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวในการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พร้อมทั้ง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

TOP