Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ทั้งหมด

                       วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-13.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสุทธินันท์ สีเขียว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบัลลังก์ หมู่ที่ 11 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ได้แนะนำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานบริการติดตามสิทธิ์ประโยชน์แรงงานไปทำงานต่างประเทศ ดังกล่าว

TOP