Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ด้านแรงงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ด้านแรงงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ทั้งหมด

      วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ด้านแรงงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ชั้น 1
ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรีให้บริการประชาชน ดังนี้
1. บริการขึ้นทะเบียน/รายงานผู้ว่างงาน
2. บริการรับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39
3. บริการรับแบบคำขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนกันสังคม กรณีรับเงินทดแทนการขาดรายได้ม.40 และมี.39 และกรณีชราภาพ
4.บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
ทั้งนี้ นางธัญญธร หอมกระจาย ขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
ให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนการเข้ารับบริการทุกครั้งและแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังวหัดลบพุรี เปิดให้บริการ วันจันทร์ –
วันศุกร์ หยุดทุกวันพฤหัสบดี วันและเวลาราชการ สอบถามงานบริการ
086-3140696 เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการคะ

TOP