Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังพ้นวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังพ้นวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี ทั้งหมด

                วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังพ้นวิกฤตสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดปัตตานี หลักสูตร การทำขนมไทยและเบเกอรี่ พร้อมพบปะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านแรงงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน การดำเนินงานโครงการเป็นไปในรูปแบบการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่ร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

TOP