Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ ทั้งหมด

            วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมตรวจราชการและรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ สังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเร่งผลิตแรงงานภาคของการท่องเที่ยวและบริการ รับทัวร์จีนและกระแสการฟื้นตัวการท่องเที่ยวกระบี่ โดยมี นางนิรมล หมื่นจิตร แรงานจังหวัดกระบี่ นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ นายฉลาดวิทย์ ประเทืองมาศ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ นางสมพร ดวงแก้ว ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม
นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงของการตกต่ำทางด้านแรงงานเพราะก่อนหน้านี้เราประสบปัญหาการเกิดโรคระบาด โควิด-19 ทำให้สถานประกอบการต่าง ๆ ปิดตัวลงแรงงานเหล่านี้ถูกเลิกจ้างและส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวภาคธุรกิจ กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง ไม่มีแรงงาน ป้อนเข้าระบบ จึงทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ไม่เต็มที่ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ไม่สามารถรองรับภาคการบริการของผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร จึงอยากจะให้ทั้ง 5 หน่วยของกระทรวงแรงงาน ได้เดินหน้าทำงานในเชิงรุก เพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือป้อนเข้าสู่ตลาดให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคเอกชนและนอกจากนี้ทำอย่างไรให้ แรงงานนอกระบบเหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ 118,329 คน ได้เข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อเราจะสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ เพราะงานของกระทรวงแรงงานมีผลในการขับเคลื่อนประเทศและภาคธุรกิจต่าง ๆ ดังนั้นต้องมานั่งวางแผนกันว่าแรงงานที่เราขาดแคลนจะบริหารจัดการอย่างไรโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานต้องเพิ่มศักยภาพ การฝึกอบรม และการพัฒนาฝีมือของแรงงาน ที่ไม่มีพื้นฐานทักษะหรือที่เราเรียกว่าแรงงานไร้ฝีมือให้เพียงพอต่อความต้องการ การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศคงไม่ง่ายอย่างที่เข้าใจ แต่ละประเทศยังคงปกป้องคนของแต่ละประเทศไม่ให้ถูกต่างชาติมาแย่งงานทำ การนำนโยบายของกระทรวงมาปฏิบัติ ขอเน้นย้ำว่าทางจังหวัดกระบี่จะทำงานโดยยึดบริบทของพื้นที่ ต้องไปดูว่าภาคเอกชนเค้าอยากได้แบบไหนถ้าจับคู่กันได้ สามารถผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการ ก็จะแก้ปัญหาแรงงาน ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดหรือไม่ก็ให้มาร่วมกันสมทบงบประมาณทางเราฝึกให้ ฝึกเสร็จแรงงานก็มีงานทำทันที จังหวัดกระบี่ เรามีสายงานด้านอาชีพ เช่นวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง เป็นแรงงานในสายการศึกษา ต้องฝึกให้มีทักษะและตรงกับความต้องการของภาคเอกชน เมื่อจบออกมาแล้ว จะได้มีงานทำทันทีและสุดท้ายอยากจะฝากว่าขอให้ลงไปเก็บข้อมูลภาคบริการ ภาคการเกษตร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง แล้วนำมาวางแผนกัน ได้อย่างถูกต้อง ในการจะดึงแรงงานเข้ามาได้ให้เพียงพอต่อความต้ิงการของภาคธุรกิจ”แรงงานมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแรงงานที่ใช้ความคิดและแรงงานในภาคบริการที่นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ตัวแทนกระทรวงแรงงานได้บรรยายสรุปข้อมูลภาพรวมด้านแรงงาน ของจังหวัดกระบี่ โดยสรุปดังนี้ ประชากรจังหวัดกระบี่มีจำนวน 430,815 คน แบ่งเป็นประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 343,252 คน คิดเป็นร้อยละ 79.68 เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานจำนวน 242,711 คนคิดเป็นร้อยละ 70 .72 และผู้ที่อยู่นอก กำลังแรงงานจำนวน 100,511 คนคิดเป็นร้อยละ 29.28 ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน เป็นผู้มีงานทำ ร้อยละ 98.68 และว่างงาน ร้อยละ 1.32 มีสถานประกอบการ 3,862 แห่ง มีลูกจ้าง 42,476 คน อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดกระบี่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ การท่องเที่ยวและโรงแรม ส่วนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีผลิตปาล์มน้ำมัน แปรรูปไม้ยางพาราและโรงงานน้ำยางข้น ยางแผ่นรมควันผลิตภัณฑ์จากยางพาราและภาคการประมง มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติได้แก่กัมพูชา ลาวและเมียนม่า รวม 17,195 คนและนายจ้าง 4182 รายมีแรงงานนอกระบบจำนวน 118,329 คน แรงงานผู้สูงอายุจำนวน 60,962 คนและจำนวนแรงงานพิการ 10,892 คน

TOP