Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดกระบี่มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างการรับรู้และข้อเสนอแนะปัญหาการประชาสัมพันธ์”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดกระบี่มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างการรับรู้และข้อเสนอแนะปัญหาการประชาสัมพันธ์” ทั้งหมด

               นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ช่างเรือ นักวิชาการแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างการรับรู้และข้อเสนอแนะปัญหาการประชาสัมพันธ์” ในฐานะบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดียิ่งให้กับผู้เข้ารับการอบรม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน” ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลำทับ หมู่ที่ 5 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

TOP