Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดกระบี่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดกระบี่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งหมด

        วันที่ 20 เมษายน 2565 นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายพสิษฐ์ กีรตินันทาวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

TOP