Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา ทั้งหมด

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ช่างเรือ นักวิชาการแรงงาน (ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) เข้าร่วมประชุมส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตาทั้งนี้ ในนามศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ได้กำหนดแผนการดำเนิน งานภายในเดือนธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

TOP