Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ช่างเรือ (นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

TOP