Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดชัยภูมิและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดชัยภูมิและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ทั้งหมด

           วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา10.30 น. นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เวลา13.30 น. นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุนันทา ปราสาททอง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

TOP