Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งหมด

       วันนี้ 1 ธันวาคม 2565 นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตรัง
การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานที่สำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง

TOP