Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งหมด

    วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00 น. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา แรงงานจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันระลึกถึงวันแรงงานแห่งชาติ ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ และความสัมพันธ์อันดีของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดตาก โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินขบวนพาเหรดผู้ใช้แรงงาน การประกวดธิดาแรงงานการมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย การจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้แรงงาน โดยมีนายชลอ อ่วมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 141 คน ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 53,350 มิลลิลิตร ณ สนามกีฬา บริษัท เอกเพชร แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP