Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งหมด

        วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผ่านระบบ VTC (Google Meet) ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565 ในการนี้ นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน และนางสาวเกวลิน นาต๊ะ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP