Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากมอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการติดตามประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากมอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการติดตามประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งหมด

              วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการติดตามประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด เลขที่ 222 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และบริษัท ที.เค.การ์เม้นท์แม่สอด จำกัด 403-403/1 หมู่ 3 ถ.แม่สอด-แม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการติดตามประเมินผลดังกล่าว

TOP