Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ทั้งหมด

             วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA Thailand) และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED) ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การจัดอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมแผนปฏิบัติการในการค้นการผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมีสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 11 แห่ง ลูกจ้างรวม 1,532 คน ผลการตรวจเบื้องต้นพบว่ามีผล Positive จำนวน 3 คน ซึ่งให้ความยินยอม ในการเข้ารับการบำบัดตามกระบวนการตามแนวทางของสาธารณสุขต่อไป

TOP