Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมปิดโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมปิดโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมด

         วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมปิดโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ “สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า” จำนวน 30 ชั่วโมง
โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดตากฝึกอบรมตามพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณโรงเรียน ตชด.จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 หมู่ 9 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

TOP