Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอแม่สอด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอแม่สอด ทั้งหมด

        วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่สอด ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด การให้บริการของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ที่สลับหมุนเวียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ และประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงาน ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP