Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระรวงแรงงานร่วมบูรณาการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระรวงแรงงานร่วมบูรณาการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ทั้งหมด

        วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน และนายสุทธิวัฒน์ ศรีสุริยะวรรณ นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อติดตาม ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาทำงานในพื้นที่ตำบลแม่กาษา และตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 7 แห่ง ขณะตรวจสอบพบว่า มีการใช้แรงงานรวมทั้งสิ้น 116 ราย จำแนกเป็น แรงงานไทย 53 ราย แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 63 ราย ผลการตรวจสอบเอกสารการจ้างแรงงานต่างด้าวฯ พบว่าปฏิบัติตามกฎหมายฯ 63 ราย ทั้งนี้ คณะทำงานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานประกอบกิจการฯ ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบกิจการใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการด้วย

TOP