Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

           วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา แรงงานจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด โดยมีนางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก

TOP