Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด

                   วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตร การทำโต๊ะไม้เทียมปูนปั้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 คน โดยดำเนินการ ระหว่าง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ บ้านแม่โกนเกน หมู่ 2 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน ขาดรายได้หรือได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ให้มีอาชีพมีรายได้จากการต่อยอดหลังจากฝึกอาชีพต่อไป

TOP