Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดติดตามผลการดำเนินของ ชมรม TO BE NUMBER ONE

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดติดตามผลการดำเนินของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด

              เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อติดตามผลการดำเนินของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE   โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราแม่สอด พร้อมให้คำแนะนำในการเตรียม ตัวเข้าประกวดในระดับภาคที่กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จากนั้น นายสุชัยฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด ได้เข้าไปรณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ใหม่ ในศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด และโรงพยาบาลแม่สอด – ราม ทั้งนี้เพื่อเป็นสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชมรม TO BE NUMBER ONE

TOP