Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ บูรณาการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสียง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ บูรณาการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสียง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งหมด

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก บูรณาการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสียง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จำนวน 4 แห่ง พบลูกจ้างทั้งหมด 565 คน (ลูกจ้างสัญชาติไทย 88 คน ชาย 34 คน หญิง 54 คน เมียนมา 477 คน ชาย 195 คน หญิง 282 คน) ดังนี้
1. บริษัท แฟนซี อาร์ท จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีลูกจ้างทั้งหมด 130 คน (สัญชาติไทยชาย 8 คน หญิ 17 คน สัญชาติเมียนมาชาย 15 คน หญิง 90 คน)
2. บริษัท บุญช่วยทวีทรัพย์ จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีลูกจ้างทั้งหมด 61 คน (สัญชาติไทยหญิง 1 คน สัญชาติเมียนมาชาย 23 คน หญิง 37 คน)
3. บริษัท ซี.แอล.แม่สอดการ์เม้น ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีลูกจ้างทั้งหมด 182 คน (สัญชาติไทยชาย 5 คน หญิง 8 คน สัญชาติเมียนมาชาย 90 คน หญิง 79 คน)
4. บริษัท รอซโซ่ จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีลูกจ้างทั้งหมด 192 คน (สัญชาติไทยชาย 21 คน หญิง 28 คน สัญชาติเมียนมาชาย 67 คน หญิง 76 คน)
ไม่พบการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP