Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ทั้งหมด

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวมะลิวัลย์ นวลละออง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าพบผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก บริษัท ห้าแยกกรุ๊ป (2559) จำกัด และบริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด อำเภอแม่สอด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการตามโครงการ “ร่วมใจต้านภัย COVID – 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

TOP