Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ศบร. ลงพื้นที่สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ศบร. ลงพื้นที่สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ทั้งหมด

                    วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการชาวเมียนมา ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 33 คน และถูกจับกุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 54 คน (ชาย 37 คน หญิง 17 คน) ณ สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยทีมสหวิชาชีพมีความเห็นว่า กลุ่มคนดังกล่าวประสงค์จะไปทำงานที่เมืองชั้นใน อาทิ กรุงเทพ เพชรบูรณ์ และสมุทรปราการ จึงติดต่อประสานหาผู้นำพาเดินทางเข้ามาตามชายแดนอำเภอแม่ระมาดในช่องทางที่ผิดกฎหมาย โดยไม่ถูกใช้กำลังบังคับ ข่มขู่ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้งไม่ถูกยืดเอกสารสำคัญส่วนตัว ไม่ถูกทำร้ายหรือทำให้กลัวว่าจะถูกทำร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน จึงไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

TOP