Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้งหมด

       นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวมะลิวัลย์ นวลละออง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร) ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ หมู่ 13 บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งแรงงานนอกระบบดังกล่าวได้รับความรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพ รับทราบภารกิจจากการบรรยายของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ทำให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

TOP