Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมการประชุมการประชุมการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมการประชุมการประชุมการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมการประชุมการประชุมการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP