Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ทั้งหมด

         วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ มูลธิ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การแปรรูปอโวคาโด ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ขาดรายได้ หรือได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย ตำบล คีรีราษฎร์ เป็นแหล่งเพาะปลูกอโวคาโด ดังนั้นกิจกรรมแปรรูปอโวคาโดนี้ จึงสามารถตอบสนองความต้องการฝึกการอาชีพเพื่อต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป

TOP