Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ทั้งหมด

       วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก เป็นวันที่ 3 โดยวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งกลุ่มระดมสมอง การแก้ไขปัญหา และเสนอความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง ในการนี้นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน และนางสาวเกวลิน นาต๊ะ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบอลรูน โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทาราแม่สอด จังหวัดตาก

TOP