Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ ร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ ร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ทั้งหมด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย ดังกล่าว

TOP