Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก ร่วมออกตรวจการทำงานตามแผนบูรณาการ และเข้าร่วมประชุมชี้แจงการทำงานของแรงงานต่างด้าว

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก ร่วมออกตรวจการทำงานตามแผนบูรณาการ และเข้าร่วมประชุมชี้แจงการทำงานของแรงงานต่างด้าว ทั้งหมด

    วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน. จังหวัดตาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจการทำงานของคนต่างด้าวตามแผนบูรณาการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอด ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การสร้างการรับรู้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานประกอบการจำนวน 4 แห่ง จำนวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ทั้งหมด 139 คน ผลการตรวจพบว่า มีการขออนุญาตการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้อง และอยู่ระหว่างดำเนินการออกบัตรประจำตัวตามมติ ครม. โดยไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด
เวลา 13.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และ รอง ผอ.รมน.จ.ตาก เข้าประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว และภารกิจของกระทรวงแรงงาน ตามมาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ซึ่งเป็นนายจ้าง/สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน โดยมีนายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP