Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมจังหวัด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมจังหวัด ทั้งหมด

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมจังหวัด โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด และในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ได้ส่ง ชมรมTO BE NUMBER ONE บ.โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด เข้าประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ ด้วย

TOP