Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการวางแผน การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

TOP