Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับอาสาสมัครแรงงานอำเภอธาตุพนมฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับอาสาสมัครแรงงานอำเภอธาตุพนมฯ ทั้งหมด

               วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายหมาย น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (ประจำอำเภอธาตุพนม) เข้าร่วมประชุม หารือกับ อาสาสมัครแรงงานอำเภอธาตุพนม อาสาสมัครแรงงานอำเภอนาแก อาสาสมัครแรงงานอำเภอเรณูนคร และอาสาสมัครแรงงานอำเภอวังยาง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรม ครู ข (เครือข่ายแรงงานอิสระระดับชุมชน/หมู่บ้าน) ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ พร้อมนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงาน ณ วัดราษฎร์สวัสดิ์ ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมี นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ
✡️ ศูนย์บริร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
✡️ ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง
✡️ เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
✡️ เวลา 8.30 – 16.30 น.

TOP