Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันทุกตำบลอำเภอธาตุพนม

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันทุกตำบลอำเภอธาตุพนม ทั้งหมด

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันทุกตำบลอำเภอธาตุพนม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

TOP