Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งหมด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอำเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม

TOP