Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2563 ทั้งหมด

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ ได้แจ้งข้อราชการและแจกเอกสารข่าวสารด้านแรงงานแก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์

TOP