Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมสวดมนต์เย็น เจริญสมาธิภาวนา ฟังเทศน์ เนื่องในวันน้อมรำลึกอาจาริยะบูชาคุณ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมสวดมนต์เย็น เจริญสมาธิภาวนา ฟังเทศน์ เนื่องในวันน้อมรำลึกอาจาริยะบูชาคุณ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งหมด

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมสวดมนต์เย็น เจริญสมาธิภาวนา ฟังเทศน์ เนื่องในวันน้อมรำลึกอาจาริยะบูชาคุณ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม

บริการด้วยใจ โปร่งใส และเป็นธรรม
เพราะความสะดวกของท่านคือบริการของเรา
ติดต่อสอบถามโทร. 04253207

TOP