Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

บรรยากาศการเข้ารับบริการในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ณ ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรม บรรยากาศการเข้ารับบริการในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ณ ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดกระบี่ ทั้งหมด

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาบรรยากาศการเข้ารับบริการในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของ “สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่” เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

TOP