Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ทั้งหมด

             วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกัญญาวีร์ ลาล้ำ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญญาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน 3 กิจกรรม ณ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง, ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี และตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน

TOP