Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมตรวจสอบและติดตามนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระดับพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมตรวจสอบและติดตามนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระดับพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ทั้งหมด

         วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมตรวจสอบและติดตามนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระดับพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 25 แห่ง มีแรงงานไทย จำนวน 334 คน และแรงงานต่างด้าว 4 คน ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯที่กำหนด ทั้งนี้ได้ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย หรือการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ และได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ, ประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งแรงงานต่างด้าว, รณรงค์ให้สถานประกอบกิจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ, รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า, และขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการแจ้งลูกจ้างทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

TOP